Skip to main content

Deaf Role Model Guide: From the Deaf for the Deaf (Bulgaria)


SignLinks

За този курс

Ръководството за Глухи Ролеви Модели "От глухи за глухи" има за цел да се превърне в инструмент за обучение на възрастни глухи като професионалисти, които да подкрепят и дават възможност на чуващи и възрастни глухи (професионалисти, членове на семейството, колеги) да работят и да си сътрудничат с глухи хора от ранните години на живота им до зряла възраст.

Ръководството съдържа адекватна информация от личния опит относно развитието, емоционалните, социалните и езиковите нужди на глухите хора. Ръководството е предназначено за възрастни глухи, членове на общността на глухите, които трябва да бъдат обучени като модели за подражание на глухи, за да подкрепят други възрастни глухи с техния пример.

То има за цел да предостави практически знания на глухите хора, за да напреднат в професионалния и личния си живот

Разработването на Ръководството включва следните принципи:


Сътрудничество с общността.


Обучението може да бъде обогатено чрез пълното включване на членовете на общността. Моделите за подражание от Глухата общност ще донесат експертиза и перспективи от техния живот и опит, за да подобрят обучението на членовете на света на глухите.

Особено полезно е да си сътрудничите и да се свързвате с експерти от общността, когато научавате за специфични културни контексти, за да избегнете обида или погрешно представяне на културата на глухите. Сътрудничеството между членовете на общността подобрява взаимното обучение. По този начин участниците в процеса на обучение се учат един от друг чрез споделяне на своя опит и идеи и така създават заедно учебния материал.


Съобразяване с разнообразието

Предложените ресурси отразяват чувствителността към разнообразието и включват положителни ролеви представяния. Съдържанието отговаря на разнообразните социални и комуникационни нужди на възрастните, като подобрява социалното участие и включване. Ръководството дава глас на всички членове на общността на глухите

Характеристики на ръководството за учителите

Ръководството съдържа два раздела, които обхващат основните теми:

  1. Светът на Глухите и Светът на Чуващите
  2. Работа като Модел за подражание

Ръководството включва информация по теми за Света на Глухите и за Света на Чуващите:
  • Нуждите и трудностите на чуващите възрастни, емоционалните етапи, през които преминават, справяйки се с глухотата
  • Когнитивните, социални и езикови характеристики/умения на глухите хора,
  • Глухи възрастни, развиващи комуникативни умения,
  • Глухата общност
  • Връзки между света на глухите и света на чуващите
  • Включване и културен обмен в двата свята

Изисквания

Не се изискват предварителни познания за глухотата, глухи модели за подражание и жестов език. Присъединете се към нас и станете част от веригата Sign Links.

Персонал на курса

Course Staff Image #2

Тилка Кайрякова

Тилка Кайрякова се ражда чуваща, на 3-годишна възраст е тежко-чуваща, след което напълно оглушава. Придобива професионалното си образование като глух човек. Завършва моден дизайн в родния си град - Хасково, сценография в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив и българска филология в Пловдивския университет. Председател е на Централна контролна комисия на Съюза на глухите в България (СГБ), от 2017 г. е преподавател по български жестов език към Центъра за професионално обучение към СГБ и глух преводач от 2021 г. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация на жестовите преводачи в България (НАПЖЕБ) от 2019 г., а сега е член на Съвета по български жестов език към Министерство на образованието и науката (МОН). Тилка Кайрякова провежда курсове по български жестов език на глухи и чуващи хора и обучава бъдещи жестови преводачи. Тя има и индивидуални занимания с глухи деца по български език и български жестов език.

Course Staff Image #2

Милена Гъркова-Калинова

След завършване на висше музикално образование в Академията за музикално - танцово и изобразително изкуство в гр.Пловдив през 1987г. Милена Гъркова-Калинова започва работа в Държавна опера - Пловдив, където работи и до днес. Израснала в семейство с глухи баба и дядо, тя от ранно детство е в непосредствена връзка с общността на глухите. Съдбата й отрежда да стане майка на две глухи деца. Преминава обучения по български жестов език (БЖЕ) в Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Съюза на глухите в България (СГБ) за правоспособен жестов преводач и лектор по БЖЕ. Тя е опитен и активно практикуващ жестов преводач в различни сфери на живота на глухите хора в България на местно и национално ниво. От 2015г. до днес превежда различни публицистични предавания за образование и култура по Българска Национална телевизия (БНТ2).

От 2015г. досега тя е председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ). Тя участва в Координационно звено към Министерство на образованието (МОН) по изпълнение на Стратегическа цел 4.2. "Въвеждане на жестовия език" от Плана за действие на Република България по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015г.-2020г.), в консултантски екип за създаване на Методическо ръководство за обучението на преводачи на жестов език, в работна група към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за създаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията "Преводач от и на БЖЕ".

Тя е член и сътрудник на СГБ. Като родител на глухи деца членува в Асоциацията на родители на деца с увреден слух (АРДУС. Участва в различни проекти като : "Пилотно обучение за интерпретатори - придружители на сляпо- глухи лица"(2013г.) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България , "От теб зависи!Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух" (2013-2014г.) и "Равни шансове за деца и младежи с увреден слух и техните семейства" (2018-2021г.) на АРДУС , "Покажи ми музика" (2020г.) на НАПЖЕБ и Българска Музикална асоциация. Давала е интервюта и е публикувала статии на теми, свързани с БЖЕ и образованието на глухите деца, Закон за БЖЕ, Международния ден на жестовите езици, за жестовите преводачи. Основни нейни каузи са: популяризиране на БЖЕ и повишаване качеството на образование на глухите в България, професионално развитие на ЖП преводачите.

Course Staff Image #2

Катрин Хаджицинова

Тя е родена с нормален слух, но след тежко боледуване на 4 годишна възраст загубва голяма част от слуха си. Средното й бразование преминава в масово училище, тя е CODA, дете на глухи родители. Завършила е висше образование със специалност „Индустриална бизнес икономика и предприемачество” в Стопанска академия, гр. Свищов. От 2019 година до момента е управител на едно от най-големите предприятия на Съюза на глухите в България – „Тих Труд”, гр. София с внушителните 42 дка площ. Тя е професионален преводач от и на български жестов език и е член на Националната асоциация на жестовите преводачи в България (НАПЖЕБ). Тя е глух лектор - консултант и член на комисия към Центъра за професионално обучение към Съюза на глухите в България (СГБ).

Мониторинг и участие

Курсът е БЕЗПЛАТЕН и с участие си всеки получава достъп до всички материали на курса (видео, текстове, статии, упражнения и задачи).

Потвърждение за участие и присъствие

При успешно завършване на програмата ще получите сертификат за участие. Успешно завършване означава завършване на всички въпроси за оценка на курса и крайната ви средна оценка трябва да бъде по-голяма или равна на 60%.

Enroll